Samfälligheter

 

En samfällighetsförening bildas i regel för att förvalta en gemensamhetsanläggning som är till nytta för flera olika fastighetsägare. Exempel på sådana anläggningar är vägar, vatten- och avloppsanläggningar, parkerings-, båt- och lekplatser, vägar, grönytor, garage etc.

Medlemmarna i en samfällighetsförening utgörs med automatik av ägarna till de deltagande fastigheterna.

En samfällighetsförening liknar i många avseende en bostadsrättsförening.

Samfällighetsföreningen(s):

 • är en juridisk person som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter
 • har föreningsstadgar som bl.a. klargör vad föreningen ska syssla med, styrelsens uppgifter och hur stämman ska gå till
 • ska årligen har en föreningsstämma
 • stämma är dess beslutande organ
 • styrelse är dess verkställande organ
 • ska i viss fall bygga upp fonder för framtida underhåll

Bildande av en samfällighetsförening sker med hjälp av Lantmäteriverkets försorg. Lantmäteriverket för register över alla samfällighetsföreningar. I registet finns bl.a. grundläggande uppgifter om föreningen, dess organisation såsom styrelse och firmatecknare.

 

KOPPARSUND & SÖNER AB kan erbjuda din samfällighetsförening hjälp med bl.a. följande:

 • Redovisning
 • Revision
 • Styrelsestöd
 • Budgetar
 • Underhållsplaner
 • Förmedling av kontakter